,

MORFICUS: MORphine use in the Fascia Iliaca Compartment block with UltraSound

Heupfracturen komen veel voor en goede pijnstilling voor deze fracturen is belangrijk. Eerder werd als pijnstilling met name gekozen voor middelen die oraal of intraveneus konden worden toegediend, zoals morfine. Dit middel heeft meerdere bijwerkingen zoals misselijkheid en braken, sufheid en obstipatie. De laatste jaren wordt steeds meer regionale verdoving toegepast, het ‘Fascia Iliaca Compartiment Block’ (FICB). Bij deze techniek worden de zenuwen die pijn geven van de heupfractuur, gedurende langere tijd verdoofd.

Eerdere studies die op de Spoedeisende Hulp (SEH) naar de effectiviteit van FICB werden uitgevoerd waren veelbelovend. Er waren echter ook een aantal belangrijke beperkingen van deze studies, zoals weinig patiënten in de studies en verschillend gebruik van technieken om de FICB toe te passen.

In deze studie wordt een techniek gebruikt waarbij met een echoapparaat de precieze locatie voor de FICB wordt vastgesteld. Vervolgens wordt gekeken hoe de effectiviteit van deze verdoving is, afgemeten aan de hoeveelheid morfine die nadien wordt gebruikt.

Na uitvoering van dit onderzoek verwachten we een duidelijker beeld te krijgen van de bruikbaarheid van echogeleide FICB voor patiënten met een heupfractuur op de SEH.