Procedure, tijdspad, voorwaarden, uitkering, rapportage en correspondentie met betrekking tot subsidies

Hieronder is de handelswijze van het SGOfonds ten aan zien van subsidies beschreven.

Procedure

Het SGOfonds is eind 2013 in het leven geroepen om wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de spoedeisende geneeskunde te stimuleren en faciliteren middels financiële bijdragen. Ter beoordeling van subsidieaanvragen hanteert het SGOfonds Ingangscriteria en Toetsingscriteria. Ingangscriteria zijn de criteria waaraan een subsidieaanvraag tenminste moet voldoen om in behandeling te worden genomen. Vervolgens beoordelen onafhankelijke referenten een subsidieaanvraag op basis van Toetsingscriteria, aan de hand waarvan waarvan advies wordt uitgebracht aan het bestuur van het SGOfonds. Het bestuur beslist over het al dan niet toekennen van subsidies. Het bestuur van het SGOfonds kan aanvragen honoreren als relevantie en kwaliteit tenminste als voldoende zijn beoordeeld door alle reviewers. Omdat het voor kan komen dat er meer subsidieaanvragen zijn dan het honoreerbaar budget toelaat, is het nodig om een prioriteitsstelling aan te brengen in de aanvragen die gehonoreerd kunnen worden. Deze prioriteringsstelling geschiedt door het bestuur van het SGOfonds op grond van het gemiddelde eindoordeel over de relevantie en de kwaliteit van beide reviewers. Of een aanvraag uiteindelijk definitief wordt gehonoreerd, is afhankelijk van de positie op de prioriteitenlijst alsmede het beschikbare budget. Het bestuur kan besluiten het toegekende bedrag aan te passen op basis van de beoordeling en het budget.

Tijdspad

 • Ieder jaar stelt het bestuur het budget voor het verstrekken van subsidies in het daarop volgende kalenderjaar vast.
 • Ieder jaar kunnen voor de vastgestelde datum subsidieaanvragen via het online aanvraagformulier worden ingediend.
 • Na de sluitingsdatum worden subsidieaanvragen die in behandeling zijn genomen nader beoordeeld door leden van de Adviesraad.
 • Op basis van uitgebrachte adviezen kent het bestuur subsidies toe.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van subsidies gelden de volgende voorwaarden.

 • Er kan hoofdonderzoeker per jaar maximaal één aanvraag worden ingediend.
 • Verstrekte subsidie mag niet worden aangewend voor congresbezoek of publicatiekosten.

Uitkering

Bij verkregen subsidie geldt dat:

 • Subsidieverstrekking vindt pas plaats als METC en/of CCMO toestemming is verkregen, of een verklaring van geen bezwaar (niet-WMO plichtig onderzoek) is afgegeven.
 • Bij bedragen t/m 1.000,- EUR het volledige bedrag in een keer zal worden uitgekeerd.
 • Bij bedragen vanaf 1.000,- EUR 2/3e deel van het toegekende bedrag vooraf wordt uitgekeerd en 1/3e deel van het toegekende bedrag na ontvangen tussentijdse rapportage.
 • Toegekende subsidie blijft 5 jaar gereserveerd voor het project, tenzij in een tussenrapportage beargumenteerd wordt verzocht om verlenging van deze termijn.
 • NB: Indien het onderzoek waarvoor subsidie is verkregen zonder plausibele verklaring (ter beoordeling van het bestuur) niet binnen de gestelde termijn is uitgevoerd, dient het subsidiegeld te worden teruggestort op de rekening van het SGOfonds. Ook indien geen rapportage plaats vindt of als het bedrag niet is besteed conform de aanvraag, zal het gehele bedrag worden teruggevorderd. Zolang het bedrag niet is terugbetaald komen de directe aanvrager(s) en de instelling(en) waar zij werkzaam zijn of waren niet in aanmerking voor nieuwe subsidies.

Rapportage

Bij toekenning van een subsidie, wordt als tegenprestatie van de onderzoeker gevraagd dat deze:

 • Ieder jaar in maart het SGOfonds een voortgangsrapportage stuurt. Hierin zijn de vorderingen van het onderzoek beschreven.
 • Binnen 3 maanden na het verstrijken van de einddatum van het project het SGOfonds een eindrapportage doet toekomen.
 • Het SGOfonds als “funding source” noemt in wetenschappelijke publicaties en voordrachten voortvloeiend uit het onderzoek.
 • Inhoud voortgangsrapportage
  • Status-update onderzoek
  • Verwachte tijdspad inclusief einddatum afronding studie
 • Als eindrapportage kan worden volstaan met het opsturen van het definitieve artikel, waarin het SGOfonds als “funding source” is genoemd. Indien dit niet binnen 3 maanden na het verstrijken van de einddatum van het project mogelijk is, dient een voortgangsrapportage te worden ingediend.

Correspondentie

Het bestuur van het SGOfonds deelt de aanvrager schriftelijk mede of de subsidieaanvraag in behandeling wordt genomen of niet en vervolgens of deze wordt gehonoreerd of is afgewezen. Over de uitslag wordt niet nader gecorrespondeerd.