Ingangscriteria en toetsingscriteria stimuleringssubsidies

Voor iedere subsidie aanvraag hanteren we ingangscriteria en toetsingscriteria.

Ingangscriteria

Ingangscriteria zijn de criteria waaraan een subsidieaanvraag tenminste moet voldoen om in behandeling te worden genomen.

 • Het project betreft een wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de Spoedeisende Geneeskunde.
 • De uitvoerend onderzoeker is als arts werkzaam in de volle breedte van de Spoedeisende Geneeskunde in een Nederlands ziekenhuis.
 • Het project is ter goedkeuring en/of voor een verklaring van geen bezwaar (niet WMO-plichtig onderzoek) aangeboden aan een METC of de CCMO.
 • In het onderzoeksvoorstel wordt vermeld van welke rapportage-checklist gebruik wordt gemaakt. Meer info over checklists…
 • Het onderzoeksvoorstel voldoet aan de criteria voor “good clinical practice”. Meer info over good clinical practice…

Voor aanvragen in de categorie “high potential” of “gamechanger” (aanvragen voor >€2.500) geldt tevens een faciliteringscriterium:

 • De instelling waar de uitvoerend onderzoeker werkzaam is, dient de uitvoerend onderzoeker te aantoonbaar faciliteren met voldoende beschermde tijd om onderzoek te kunnen verrichten. Het aantal uren dient te worden gespecificeerd middels een getekende standaardverklaring van de lokale wetenschapscommissie of afdelingshoofd van de betreffende SEH waar het onderzoek zal plaatsvinden.
  NB: indien de uitvoerend onderzoeker AIOS is, betreft dit beschermde tijd bovenop de reeds beschikbaar gestelde tijd voor onderzoek in de opleiding.

Toetsingscriteria

Elke in behandeling genomen aanvraag wordt getoetst door de adviesraad op relevantie en kwaliteit aan de hand van onderstaande toetsingscriteria. Op basis van deze criteria adviseert de adviesraad het bestuur.

A. Relevantiecriteria

Bij uw aanvraag wordt u gevraagd toe te lichten in hoeverre uw onderzoek relevant is. Het gaat daarbij om de volgende aspecten:

 • Diversiteit: Wat is de diversiteit van de doelgroep (naar kenmerken als sekse, leeftijd, sociaal economische situatie, culturele achtergrond etc.).
 • Participatie: Het SGOfonds beoogt te stimuleren dat belanghebbenden worden betrokken bij projecten. Hierbij kan gedacht worden aan beroepsgroepen buiten de spoedeisende geneeskunde die zich met het betreffende thema bezighouden, maar ook eventuele zorggebruikers of zorgfinancierders wanneer van toepassing.
 • Data ontsluiting: Wanneer een nieuwe dataverzameling wordt aangelegd dient de aanvrager aan te geven hoe de data na afloop van het onderzoek worden gearchiveerd, en hoe deze ontsloten kunnen worden voor toekomstige onderzoeksvragen, eventueel van onderzoekers die niet tot de aanvragers behoren.
 • Toepasbaarheid: Wat is de te verwachten toepasbaarheid en het gebruik van resultaten in de klinische praktijk. In hoeverre zullen de uitkomsten klinisch handelen beïnvloeden? Wie gaan de resultaten van het onderzoek gebruiken?
 • Implementatietraject: In hoeverre voorziet het onderzoek in kennisoverdracht en implementatie van de resultaten in de praktijk.

B. Kwaliteitscriteria

Uw onderzoeksvoorstel zal worden getoetst op de doelstelling, plan van aanpak, de tijdslijn en het onderzoeksteam:

 • T.a.v. de doelstelling van het onderzoek
  • Is sprake van een concrete en toetsbare vraagstelling?
  • Is de theoretische onderbouwing adequaat?
  • Is duidelijk welke kennis al beschikbaar is over het onderwerp, en wat de studie daar aan poogt toe te voegen?
 • T.a.v. het plan van aanpak
  • Wordt helder beschreven welke data verzameld dienen te worden, en of hierbij gebruik gemaakt wordt van bestaande databases, of dat nieuwe databases aangelegd moeten worden?
  • Is er een heldere beschrijving van de methoden en analyses die gebruikt gaan worden?
  • Is (wanneer van toepassing) een sample-size berekening gedaan?
  • Is beschreven welke expertise er bij het project betrokken zullen zijn, en is hiervoor concreet aangegeven welke tijdsinvestering door de verschillende participanten geleverd zal gaan worden?
 • Voor aanvragen in de categorie “high potential” en “game changer”:
  • Is een reële begroting voor het project bijgevoegd?
  • Is beschreven welke andere subsidieverstrekkers/ instanties een bijdrage leveren aan het project?
 • T.a.v. de tijdslijn
  • Wordt een duidelijke tijdslijn voor het onderzoeksproject geschetst?
  • Is het aannemelijk dat de gestelde doelen binnen de daarvoor gestelde tijd gehaald worden?
 • T.a.v. de onderzoekers
  • Wat is de ervaring, productie (publicaties, richtlijnen, protocollen) en impact van het onderzoek in de afgelopen jaren van de aanvrager/ aanvragende groep mbt het onderwerp waarvoor het onderzoeksvoorstel is ingediend?

Meer informatie

Bovenstaande criteria bepalen of u in aanmerking kan komen voor een subsidie. Lees meer over de procedure, tijdspad, rapportage en uitkering voor informatie hoe subsidies worden toegekend.