Aanvraagprocedure promotietraject subsidie

De promotietraject subsidie is een meerjarige medefinanciering van een nog aan te vangen promotietraject binnen het domein van de spoedeisende geneeskunde. Hierbij zal voor een periode van 4 jaar het bedrag van €25.000,- per jaar ter beschikking gesteld worden aan de instelling waar de (beoogde) promovendus op dat moment werkzaam is.

Aanvraagprocedure

Doorloop de volgende stappen bij het indienen van een aanvraag

 1. Controleer of jouw onderzoeksproject voldoet aan de criteria voor een subsidie.
 2. Verzamel de benodigde documenten. Deze moet u uploaden tijdens de aanvraag.
  • Voorstel voor het promotietraject
  • CV’s van de beoogde promovendus, promotor en co-promotoren
  • Getekende standaardverklaringen voor toestemming en facilitering
  • Foto van de beoogd promovendus (voor promotiedoeleinden)
 3. Vul het aanvraagformulier in. U kan dit tussentijds opslaan.
 4. Stuur alle aanvragen in voor de deadline.
  • De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot 1 mei

Ingangscriteria promotietraject

De ingangscriteria zijn de criteria waaraan een subsidieaanvraag tenminste moet voldoen om in behandeling te worden genomen.

 • Het promotieproject betreft wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de Spoedeisende Geneeskunde.
 • De (beoogd) promovendus is als arts werkzaam in de volle breedte van de Spoedeisende Geneeskunde in een Nederlands ziekenhuis.
 • De (beoogd) promovendus is/wordt als zodanig ingeschreven in het register van promoties van een Nederlandse universiteit.
 • Het betreft een regionaal of landelijk onderzoeksproject met betrokkenheid van minstens vier ziekenhuizen en SEH-artsen uit deze ziekenhuizen.
 • Twee SEH-artsen uit twee verschillende ziekenhuizen zijn co-promotoren.
 • De (beoogd) promovendus en twee co-promotoren zijn de coördinerend / hoofdonderzoekers.
 • Het promotie-onderzoeksvoorstel voldoet aan de criteria voor “good clinical practice”.
 • De instelling waar de (beoogde) promovendus werkzaam is, faciliteert de uitvoerend onderzoeker aantoonbaar met tenminste een dag per week beschermde tijd om onderzoek te kunnen verrichten.
 • Het aantal uren dient te worden gespecificeerd middels een getekende verklaring van de Raad van Bestuur van het betreffende ziekenhuis waar de (beoogd) promovendus werkzaam is.
 • NB: indien de uitvoerend onderzoeker AIOS SEG is, betreft dit beschermde tijd te zijn bovenop de reeds beschikbaar gestelde tijd voor onderzoek vanuit de opleiding.

Toetsingscriteria

Elke in behandeling genomen aanvraag wordt getoetst door het bestuur van het SGOfonds op relevantie en kwaliteit aan de hand van onderstaande toetsingscriteria. Op basis van deze criteria neemt het bestuur van het SGOfonds een besluit.

Relevantiecriteria

Bij uw aanvraag wordt u gevraagd toe te lichten in hoeverre uw onderzoek relevant is. Het gaat daarbij om de volgende aspecten:

 • Diversiteit: Wat is de diversiteit van de doelgroep (naar kenmerken als sekse, leeftijd, sociaal economische situatie, culturele achtergrond etc.).
 • Participatie: Het SGOfonds beoogt te stimuleren dat belanghebbenden worden betrokken bij projecten. Hierbij kan gedacht worden aan beroepsgroepen buiten de spoedeisende geneeskunde die zich met het betreffende thema bezighouden, maar ook eventuele zorggebruikers of zorgfinancierders wanneer van toepassing.
 • Data ontsluiting: Wanneer een nieuwe dataverzameling wordt aangelegd dient de aanvrager aan te geven hoe de data na afloop van het onderzoek worden gearchiveerd, en hoe deze ontsloten kunnen worden voor toekomstige onderzoeksvragen, eventueel van onderzoekers die niet tot de aanvragers behoren.
 • Toepasbaarheid: Wat is de te verwachten toepasbaarheid en het gebruik van resultaten in de klinische praktijk. In hoeverre zullen de uitkomsten klinisch handelen beïnvloeden? Wie gaan de resultaten van het onderzoek gebruiken?
 • Implementatietraject: In hoeverre voorziet het onderzoek in kennisoverdracht en implementatie van de resultaten in de praktijk.

Kwaliteitscriteria

Het onderzoeksvoorstel zal worden getoetst op de doelstelling, plan van aanpak, de tijdslijn en het onderzoeksteam:

 • T.a.v. de doelstelling van het onderzoek
  • Is sprake van een concrete en toetsbare vraagstellingen?
  • Is de theoretische onderbouwing adequaat?
  • Is duidelijk welke kennis al beschikbaar is over het onderwerp, en wat de studie daar aan poogt toe te voegen?
 • T.a.v. het plan van aanpak
  • Wordt helder beschreven welke data verzameld dienen te worden, en of hierbij gebruik gemaakt wordt van bestaande databases, of dat nieuwe databases aangelegd moeten worden?
  • Is er een heldere beschrijving van de methoden en analyses die gebruikt gaan worden.
  • Is (wanneer van toepassing) een sample-size berekening gedaan?
  • Is beschreven welke expertises bij het project betrokken zullen zijn, en is hiervoor concreet aangegeven welke tijdsinvestering door de verschillende participanten geleverd zal gaan worden?
  • Is een reële begroting voor het project bijgevoegd?
  • Is beschreven welke andere subsidieverstrekkers/ instanties een bijdrage leveren aan het project?
 • T.a.v. de tijdslijn
  • Wordt een duidelijke tijdslijn voor het promotieproject geschetst?
  • Is het aannemelijk dat de gestelde doelen binnen de daarvoor gestelde tijd gehaald worden?
 • T.a.v. de onderzoekers
  • Wat is de ervaring, productie (publicaties, richtlijnen, protocollen) en impact van het onderzoek in de afgelopen jaren van de aanvrager/ aanvragende groep m.b.t. het onderwerp waarvoor het onderzoeksvoorstel is ingediend?

Procedure

In aanvulling op de algemene procedure voor subsidies:

 • Een gesprekronde kan onderdeel vormen van de selectieprocedure
 • Bij toekenning, zal tussen het SGOfonds en de ontvanger een overeenkomst worden opgesteld m.b.t. voortgang en betaling.

Aanvragen en deadline

Het aanvraagformulier is hieronder beschikbaar. De deadline voor aanvragen is verlengd en is nu 1 mei 2024. De toekenning en bekendmaking vindt plaats in juni 2023.