Het SGOfonds is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit geeft voordelen voor zowel het SGOfonds als organisatie en de donateurs van het SGOfonds. Meer over deze voordelen zijn na te lezen op www.belastingdienst.nl/anbi.

Donateurs kunnen giften aan het SGOfonds aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Lees meer hierover op www.belastingdienst.nl/giften.

Als ANBI moeten wij bepaalde informatie publiceren. Hieronder vindt u deze informatie.

De naam van de instelling

Stichting Spoedeisende Geneeskunde Onderzoeksfonds, afgekort SGOfonds.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer

853508240

De contactgegevens van de instelling

Bezoekadres: Mercatorlaan 1200, 3528BL Utrecht
Postadres: Postbus 8003, 3503RA Utrecht

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Statutair is vastgelegd:

De stichting heeft ten doel:

  • het verbeteren van de behandeling, verpleging, verzorging van en hulpverlening aan personen met spoedeisende ziektebeelden;
  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de spoedeisende geneeskunde in het algemeen en binnen Nederland in het bijzonder;
  • het actief werven en uitkeren van fondsen om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken;
  • voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Klik hier voor de beleidsplannen

De functie van de bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven leden, waaronder ten minste een voorzitter, penningmeester en secretaris.

De namen van de bestuurders

Bekijk de leden van het huidige bestuur hier

Het beloningsbeleid

Statutair is vastgelegd:

  • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
  • Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  • De declaratieregels voor het bestuur en de Raad van Advies zijn uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Klik hier voor de jaarverslagen

Een financiële verantwoording

Klik de begroting en het financiële jaarverslag hier